Riaditeľka gymnázia

Anna MedvedovaRiaditeľka gymnázia

Anna Medveďová

Anna Medveďová, profesorka hudby, sa narodila 18. júla 1958 v Hložanoch. Po skončení Strednej hudobnej školy Isidora Bajića, vysokoškolské štúdium ukončila na Akadémii umenia v Novom Sade, na Katedre hudobného umenia v odbore všeobecnej hudobnej pedagogiky. V súčasnosti je jedinou učiteľkou vo Vojvodine, ktorá pôsobila na všetkých stupňoch vo výučbe hudobnej výchovy. V Predškolskej ustanovizni nacvičovala detský zbor, hudobnú výchovu vyučovala na základných školách v Petrovci, Hložanoch, Kulpíne a v Maglići a od roku 1983 vyučuje na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom. Ako odborná spolupracovníčka pôsobila na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade a na Učiteľskej fakulte v Sombore – vysunutom oddelení v Báčskom Petrovci. Od roku 2015 je riaditeľkou Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Štyri desaťročia neúnavne pracuje na zachovávaní a zveľaďovaní slovenskej hudby vo Vojvodine. Nacvičovala a zakladala spevácke zbory, spevácke skupiny a sólistov, organizovala odborné semináre, koncerty, kultúrne a umelecké podujatia. Je autorkou radu článkov a štúdií, Príručky pre učiteľov hudobnej kultúry, Dodatku o slovenskej hudbe k učebnici Hudobnej kultúry pre gymnáziá a bola členkou recenzentských komisií pri vydávaní učebníc hudobnej kultúry pre základné slovenské menšinové školy v Srbsku.

Pôsobila v kultúrnom živote vojvodinských Slovákov v inštitúciách: v NRSNM v Srbsku, v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, v Matici slovenskej v Srbsku, v súčasnosti pôsobí v Asociácii slovenských pedagógov vo Vojvodine, je členkou Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú a juhovýchodnú Európu.

Z postu riaditeľky gymnázia zamerala sa na rozšírenie ponuky vzdelávacích odborov výsledkom čoho je navýšený počet tried a zvýšený počet žiakov. Zabezpečila kompletný profesionálny personál školy a v žiackom domove. Vykonala kroky aj z hľadiska legislatívy, žiacky domov dostal povolenie pre rozšírenú činnosť a doriešili sa viacero majetkovo-právnych vzťahov gymnázia. Zabezpečila prostriedky pre adaptácie, dostavby a vytvorenie optimálnych podmienok pre lepšie podmienky práce a bezpečnosť žiakov. Najvýznamnejšími projektmi je sanácia vlahy na suteréne budovy gymnázia a dostavba únikového schodiska k žiackemu domovu.

Za prínos v oblasti vzdelávania a kultúry Anna Medveďová dostala početné uznania: Medailu sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za dlhoročné pedagogické pôsobenie, uchovávanie národných tradícií a prínos vo výučbe zborového spevu a slovenskej ľudovej piesne na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku, Osobitné uznanie Matice slovenskej v Srbsku, Verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec, bola vyznamenaná Čestnou zlatou plaketou Národnej rady Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania a oblasť kultúry a prestížnou medzinárodnou cenou Samuela Tešedíka za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú, riadiacu alebo vedeckú prácu v oblasti slovenského národného školstva v zahraničí.

Anna Medveďová si je vedomá, že škola, ktorú vedie aj napriek jej najvýznamnejšiemu jubileu, nemôže zotrvávať iba v doterajších zachodených formách, že škola musí byť schopná odpovedať na požiadavky doby, ktorá sa rýchlo mení, a ona s ňou úspešne drží krok.