previous arrow
next arrow
Slider

Návšteva ôsmakov zo ZŠ Jána Čajaka - Poseta osmaka iz OŠ Jan Čajak

8. októbra naše Gymnázium navštívili žiaci ôsmych tried ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Cieľ návštevy bol zoznámiť sa so školou, ktorá im ponukne kvalitné predĺženie školenia v materinskom jazyku - slovenskom či srbskom a nachádza sa v meste v ktorom bývajú.

Žiaci si obzreli učebne, impozantné chodby s tablami bývalých maturantov, slávnostnú sieň, zborovňu, galériu, historickú izbu, pamätnú izbu, ornitologyckú zbierku, športové terény a zvonku aj žiacky domov. S riaditeľkou Gymnázia si vo veselej nálade pohovorili aj o svojich plánoch do budúcnosti.

IMG 2038754ea42014e40aa944051be96bfb V

IMG 6ae689e88227a30f6a456792353e732f V

IMG 4e5fce9d60fa521dfb201474cc68d7a7 V

 

IMG 288d933c3da2f77c0e8466c5e976ecce V

 

3D tlačiareň - 3D printer

Dňa 1. októbra J.E. veľvyslanec SR v Srbsku Fedor Rosocha v miestnostiach MSS v Petrovci na slávnostnej ceremónii udelil dvom slovenským gymnáziám a piatim slovenským ZŠ pekný darček - 3D tlačiareň. V mene nášho Gymnázia darček prijala profesorka Vieroslava Struhárová. Tlačiareň bude používaná na hodinách informatiky.

20201005 120700

Deň školy 2020 - Dan škole 2020. g.

     Dňa 1. októbra 2020, naše Gymnázium zaznamenáva 101. výročie založenia školy.

Početak školske 2020/2021. godine

Dragi učenici, poštovani roditelji,

nastava u Gimnaziji ,,Jan Kolar” sa domom učenika u Bačkom Petrovcu u novoj školskoj 2020/2021. godini će biti organizovana na osnovu kombinovanog modela Ministarstva prosvete Republike Srbije, koji je izglasan i organizaciono razrađen na nastavničkom veću dana 26. avgusta 2020.

Nastava počinje u utorak, 1. septembra 2020. g. u 7.30 h.

Preciznije:

Pre žiakov v žiackom domove - Za učenike u domu učenika

Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na ubytovanie v žiackom domove sú prijatí.

INFORMÁCIE O UBYTOVANÍ DO ŽIACKEHO DOMOVA:
Nástup žiakov do internátu bude prebiehať 31.08.2020r od 15:00 do 21:00h. Žiaka pri ubytovaní môže sprevádzať IBA jedna osoba (mama, otec, zákonný zástupca).
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude ubytovanie prebiehať so zreteľom na dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

výučba na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať podľa kombinovaného modelu Ministerstva školstva Republiky Srbsko, ktorý je schválený a organizačne rozpracovaný na profesorskom zbore dňa 26. augusta 2020.

Výučba sa začína v utorok, 1. septembra 2020 o 7.30 h.

Podrobnejšie:

Zápis do žiackeho domova júl 2020 - Upis u dom učenika jul 2020.

Konečná poradová listina zapísaných žiakov - konačna rang lista upisanih učenika

Rozhodnutie - Odluka

Potvrdenia o prijatí do žiackeho domova budú žiakom zaslané poštou na adresu uvedenú v prihláške.

Potvrde o prijemu u dom učenika će učenicima biti poslate na adresu navedenu u prijavi.

Predbežná poradová listina - Preliminarna rang lista

   Zostavené je predbežná poradová listina žiakov uchádzačov žiackeho domova.

 Každý kandidát má právo podať sťažnosť na predbežnú  poradovú  listinu v lehote 8 dní od jej zverejnenia a najneskôr do 29.07.2020. Sťažnosti sa podávajú písomne, osobne v kancelárii sekretára školy počas pracovných dní od 8-12 h alebo zaslaním na adresu Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom,  IX. VÚSB 12, 21470 Báčsky Petrovec.

 Kontakt na telefón sekretára školy 021/780-167.

   Sastavljena je preliminarna rang lista prijavljenih učenika - kandidata za dom učenika.

    Svaki kandidat ima pravo prigovora na preliminarnu  rang listu u roku od 8 dana od njenog objavljivanja  a najkasnije do  29.07.2020. godine. Prigovori se podnose u pisanoj formi, lično u kancelariji sekretara škole radnim danima od 8 – 12h ili slanjem na adresu  Gimnazija "Jan Kolar" sa domom učenika, 14. VUSB 12, 21470 Bački Petrovac.

Kontakt broj sekretara škole 021/780-167.

Voliteľné predmety - Izborni predmeti

Voliteľné predmety pre žiakov prvého  a druhého ročníka gymnázia v školskom roku 2020/2021 sú:

  • Jazyk, médiá a kultúra
  • Zdravie a šport
  • Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj
  • Umenie a dizajn.

Potrebné je vyvoliť si 2 predmety, ktoré sa budú vyučovať každý jednu hodinu týždenne.

 

Понуђени изборни програми за први и други разред гимназије у школској години 2020/2021. са по један час недељно су:

  • Језик, медији и култура
  • Здравље и спорт
  • Образовање за одржив развој
  • Уметност и дизајн

Потребно је изабрати 2 предмета.