Zápis žiakov do žiackeho domova

V žiackom domove v júlovom období sú zapísaní 62 žiaci na pobyt a stravovanie v školskom roku 2021/2022 a podmienečne 7 žiaci z prvého a druhého ročníka odboru kuchár, ktorí končia vyučovanie 6. augusta 2021. Zostalo 13 voľných miest.

Rozhodnutím riaditeľky gymnázia predbežná poradová listina je konečná.

Odlukom direktorke gimnazije preliminarna rang lista je konačna.           

ROZHODNUTIE - ODLUKA

odluka

 

Predbežná poradová listina / Preliminárna rang lista

preliminarna lista

Mienka NRSNM / Mišljenje NSSNM:mienka NRSNM

     Každý kandidát má právo podať sťažnosť na predbežnú  poradovú  listinu v lehote 8 dní od jej zverejnenia a najneskôr do 01.08.2021. Sťažnosti sa podávajú písomne, osobne v kancelárii sekretára školy počas pracovných dní od 8-12 h alebo zaslaním na adresu Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom,  IX. VÚSB 12, 21470 Báčsky Petrovec.

 Kontakt tel.sekretára školy 021/780-167.

     Svaki kandidat ima pravo prigovora na preliminarnu  rang listu u roku od 8 dana od njenog objavljivanja  a najkasnije do  01.08.2021. godine. Prigovori se podnose u pisanoj formi, lično u kancelariji sekretara škole radnim danima od 8 – 12h ili slanjem na adresu  Gimnazija "Jan Kolar" sa domom učenika, 14. VUSB 12, 21470 Bački Petrovac.

Kontakt broj sekretara škole 021/780-167.