Žiacky domov - Internát

Internat 01 objekt 01
 
Po obnovení Matice slovenskej v Juhoslávii, vtedajší predseda Michal Spevák, ktorý bol neskôr aj predsedom školského výboru gymnázia a obecné vedenie Juraj Červenák predseda ZO (tiež člen školského výboru) a Miroslav Šproch predseda Výkonnej rady ZO B. Petrovec veľmi ochotne prijali ideu o výstavbe žiackeho domova pe potreby gymnázia. Idea bola všeobecne podporená a vertifikovaná na slávnostnom zasadnutí Matice slovenskej v Juhosláviii počas Slovenských národných slávností roku 1994.
 
Na zasadnutí obecného parlamentu 14. februára roku 1995 bolo vynesené rozhodnutie o výstavbe internátu. Súčasne bola schválená i časť prostriedkov z obecného rozpočtu na jeho výstavbu. Finančné prostriedky poskytli: Slovenská republika, Nadácia pre pomoc krajanom, obec Báčsky Petrovec, vláda Republiky Srbsko, zväzová vláda, Milina Sabová...
 
Po podpísaní zmluvy so stavebným podnikom 7. júla sa začalo s prácami. Hoci do toho času ani vláda SR, ani vláda Srbska peniaze nepresunuli, ale stavebný materiál, ktorý bol kúpený z prostriedkov Nadácie ako i prostriedky Zhromaždenia obce stačili, aby sa začalo s prácou.
 
Rok 1995 bol rokom veĺkých osláv 250 rokov príchodu Slovákov do Petrovca. V rámci týchto osláv 8. a 9. júna boli tzv. Dni slovenského školstva v Juhoslávii. Po ústrednom programe v Dome kultúry v sobotu 9. júna bol položený kameň na žiackom domove. Nebol to vlastne základný kameň v pravom slova zmysle, lebo práce na výstavbe budovy internátu boli už v pokročilom štádiu. Boli vlastne zabudované mramorové tabule na čelnej stene budovy s nadpismi: VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 10.06.1995 a na druhej VLADA REPUBLIKE SRBIJE 10.06.1995. Symbolicky ich zamurovali štátny tajomník Ministerstva školstva SR Ondrej Nemčok a pomocník ministra vzdelávania Srbska Vojislav Braunović.
 
Výstavbu internátu od samého začiatku nezištne pomáhali priatelia z partnerského mesta Nitry.
 
Internát vybavili 3 firmy. Ugooprema z Nového Sadu, kuchyňu a práčovňu, Lignooprema z Belehradu časť nábytku a kompletný nábytok vyrobila firma Nameštaj z Báčskeho Petrovca.
 
Budova internátu má 1266,40 m2 obývacieho priestoru. V prízemí je kuchyňa, jedáleň, práčovňa, kancelária správcu, spoločenská miestnosť žiakov, izolačka pre chorého žiaka a izba pre vychovávateľov. Na poschodí sú izby – je to dvanásť dvojbunike dvoj a troj posteľových s prístelkami (73 postelí s prístelkami 94). Na každých šesť bývajúcich sú hygienické uzly vysoko štandardizované.
 
Internát bol stlávnosne otvorený 30. januára 1997 za účasti významných štátnych a straníckych, matičných funkcionárov zo Slovenska, Srbska, Vojvodiny, Juhoslávie ako i najvyšších cirkevných hodnostárov evenjelickej a.v. a katolíckej cirkvyi a za veľkej účasti občanov z Petrovca a všetkých slovenských osád vo Vojvodine.
 
Po otvorení budovy nasledovala registrácia domova a zmena Štatútu gymnázia. Konečne bola vykonaná registrácia ustanovizne pod menom Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom. Žiacky domov začal s prácou a pracuje aj v súčasnosti v rámci gymnázia, ako jedna ustanovizeň. Už v septembri 1997 sa prví gymnazisti nasťahovali do novovybudovaného domova, keď táto inštitúcia začala s prácou.