Zemepisný krúžok

Zemepisny kruzok

Na gymnáziu a v žiackom domove v uplynulých rokoch fungoval aj zemepisný krúžok, členovia ktorého sa stretajú pravidelne raz týždenne. Ciel'om zemepisného krúžku je, aby sa prehĺbili vedomosti žiakov a aby sa naučili viac ako na bežných hodinách zemepisu. Žiaci majú možnost' praktickými cvičeniami v prírode naučit' sa zorientovat' sa za pomoci slnka a kompasu, vypracúvajú nástenné noviny, analyzujú súčasné ekologické problémy a katastrofy, vyhotovujú aj učebné pomôcky. Bližšie sa zoznamujú s mapami, ochranou životného prostredia, pripomínajú Deň planéty Zeme, pozerajú priliehavé video nahrávky, sledujú súčasné spoločenské problémy vo svete prostredníctvom tlače, televízie a seminárnych prác.

V rámci zemepisného krúžku sa každoročne koná aj návšteva planetária na Petrovaradinskej pevnosti. Navštevujú ho spravidla žiaci prvého ročníka kvôli tomu, že sa astronómia v rámci zemepisu, preberá práve na začiatku tohto ročníka. Tak si žiaci teoretické poznatky, získané na hodinách zemepisu upevňujú praktickou edukáciou. Každoročne žiaci gymnázia všetkých ročníkov navštevujú Medzinárodný veľtrh turistiky v Belehrade.

Práca krúžku prebieha v skupinách, uplatňuje sa skupinový, ale aj individuálny spôsob práce. Vedúcou zemepisného krúžku je profesorka Anna Nikolajevićová, ktorá zároveň poskytla správu.

S rovnomenným krúžkom na škole tesne spolupracoval aj zemepisno-astronomický krúžok v internáte. Na stretnutiach sa spracovali témy, ktoré navrhli žiaci, vždy bola zastúpená súčasná problematika z tejto oblasti, zvlášť sa dával dôraz každoročne uschopniť žiakov na používanie zemepisnej mapy, cvičilo sa a dopĺňalo učivo zo zemepisu a ekológie. To sa realizovalo rozličnými metódami: žiacke prezentácie, prednáška vychovávateľky Anny Pavlovovej-Banovićovej, odchod do prírody a každoročne žiaci tohto krúžku odchádzali na Petrovaradínsku pevnosť do astronomického observatória.

Anna Nikolajevićová a Anna Pavlovová-Banovićová