Elektrotechnik IT

ELEKTROTECHNIK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

štvorročný vzdelávací profil, zápis bez osobitnej prijímacej skúšky

 

Školením pre elektrotechnika informačných technológií žiaci získavajú nasledujúce pracovné kompetencie:

  • nastavenie a údržba operačného systému počítača
  • vypracovanie, údržba, ažurovanie obsahu a bezpečnostná previerka platforiem internetových služieb
  • vypracovanie desktopových aplikácií – programovanie vo viacerých programovacích jazykoch
  • vypracovanie statických a dynamických webových prezentácií, webových aplikácií a ich implementácia
  • vytváranie, modelovanie a vývoj báz údajov
  • vypracovanie technickej dokumentácie
  • údržba a bezpečnostná previerka informačných systémov.

 

PREDMETY:

VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY:

• slovenský jazyk ako materinský jazyk
• srbský jazyk ako nematerinský jazyk
• anglický jazyk
• výpočtová technika a informatika
• dejepis
• zemepis
• biológia
• matematika
• chémia
• výtvarná výchova
• sociológia
• telesná výchova
• voliteľný predmet (občianska výchova alebo vierouka),
tiež voliteľný predmet v 2. a 3. ročníku podľa programu odboru

ODBORNÉ PREDMETY:

• fyzika
• základy elektrotechniky
• počítačová grafika a multimédia
• programovanie
• elektronika
• web dizajn
• bázy údajov
• počítačové systémy
• počítačové siete a internetové služby
• web programovanie
• ochrana počítačových systémov
• aplikované informačné technológie
• podnikateľstvo a praktická výuka.

Vyučovanie odborných predmetov sa realizuje na cvičeniach.

 

opsteobrazovni el IT 2

 

strucni el IT

 

Program výučby všeobecých predmetov odboru ELEKTROTECHNIK IT 

Program výučby odborných predmetov odboru ELEKTROTECHNIK IT