previous arrow
next arrow
Slider

Dolnozemské zlaté pero 2021

Správa z II. ročníka literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero 2021

Tohto roku Spolok Slovákov z Bulharska organizoval už II. ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero. 5. júla 2021 odborná porota v kategórii próza – stredné školy z našej školy odmenila III. cenou Alexandru Muhovú z 3.b triedy. Práca je zverejnená v elektronickom Zborníku víťazných prác.

B. Petrovec, 5. júla  2021                                                             Marta Pavčoková

Návšteva žiakov ZŠ

V ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci dňa 29. mája 2021 prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka. Pod vedením profesorov Jána Pavlisa a Jána Bendu žiaci si prišli obzrieť naše gymnázium a žiacky domov.

Žiakov na gymnáziu privítala riaditeľka Jarmila Vrbovská a v žiackom domove vychovávateľ Juraj Súdi.

zs3

zs4

zs2

zs1

Návšteva štatnej tajomníčky a veľvyslanca Slovenskej republiky

Obec Báčsky Petrovec, v utorok 27. apríla 2021, navštívila v rámci svojej pracovnej cesty pani Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spoločnosti J.E. Fedora Rosochu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku.

Vzácnych hostí v malej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec prijala predsedníčka obce Jasna Šprochová.

Táto návšteva sa uskutočnila predovšetkým z aspektu postavenia Slovákov ako národnostnej menšiny vo Vojvodine a bilaterálnej, hospodárskej a politickej spolupráce.

Po rokovaní ctení hostia navštívili niektoré z našich významnych inštitúcií, Maticu Slovenskú v Srbsku, naplánovanú budovu pre Múzeum vojvodinských Slovákov, Galériu Zuzky Medveďovej a nakoniec Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom.

navšteva sk gjk

navšteva sk

U utorak 27. aprila 2021.godine, Opštinu Bački Petrovac je zvanično posetila gđa. Ingrid Brockova, državna sekretarka Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Slovačke Republike u pratnji NJ.E. Fedora Rosochu, ambasadora Slovačke Republike.

Državnu sekretarku SR i Njegovu Excelenciju je u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac primila predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh.

Ova poseta je bila upriličena prvenstveno povodom položaja Slovaka kao nacionalne manjine u Vojvodini i bilaterane, ekonomske i političke saradnje.

Po završetku sastanka, cenjeni skup je krenuo u obilazak naših zanačajnih ustanova, Maticu slovačke u Srbiji, buduću zgradu Muzea vojvođanskih Slovaka, Galeriju „Zuske Medveđove“ i na kraju Gimnaziju „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.

 

Správa z Online oblastnej prehliadky recitátorov ,,Pesniče naroda mog“

Na Online oblastnej, čiže ,,zónovej“ prehliadke recitátorov ,,Pesniče naroda mog“, ktorá sa uskutočnila 14. 04. 2021 v Bači, zo štyroch recitátoriek z nášho gymnázia tri postúpili na pokrajinskú prehliadku do Sečnja. Sú to Karmena Kováčová III.b, Jana Švecová III.b a Valentína Hudecová IV.b. Mentorky sú Branislava Janković a Marta Pavčoková.

Správu napísala: Marta Pavčoková

Jana Švecova

Návrat do učební - Povratak u školske klupe

Vážení žiaci a rodičia, od 19. apríla 2021 výučba bude prebiehať podľa kombinovaného modelu podľa platného rozvrhu hodín. S dochádzkou začina 2. skupina a triedy 1.k a 3.k, kým prvá skupina zostane v nasledujúcom týždni online spolu s 1.a triedou.
V škole prísne dodržiavame zdravotné a hygienické opatrenia.
Prajem vám dobré zdravie a veľa úspechov do konca školského roka.
riaditeľka gymnázia
 
Poštovani učenici i roditelji, od ponedeljka 19. aprila 2021. nastava u školi se održava na osnovu kombinovanog modela po važećem rasporedu časova. Sa dolaskom počinje 2. grupa i odeljenja 1.k i 3.k, dok prva grupa ostaje sledeće nedelje online zajedno sa 1.a razredom.
Molim vas da se u školi i domu učenika svi strogo pridržavamo zdravstveno-higijenskih mera.
Želim vam dobro zdravlje i mnogo uspeha do kraja školske godine.

NOVÉ ČÍSLO SLÁDKOVIČA - NOVI BROJ SLADKOVIČA

Naši sládkovičiari nezaháľajú ani online a pripravili nové číslo časopisu na rozptýlenie. Všetkým vďaka za skvelý výsledok v digitálnej forme.

Sládkovič v marci 2021

Návšteva veľvyslanca Iranu - Poseta ambasadora Irana

     Dňa 13. marca 2021 naše gymnázium navštívili J.E. pán Rashid Hassanpour veľvyslanec Iránskej islamskej Republiky v Srbsku a tretí tajomník veľvyslanectva pán Sodaif Ataei so svojimi manželkami. Týchto vážených hostí k nám priviedol pán Dr Ján Kišgeci spolu so svojou rodinou ako svojich priateľov. Hostí privítala a gymnázium a žiacky domov návštevníkom predstavila riaditeľka Jarmila Vrbovská. Hostia z Iranu boli príjemne prekvapení veľkoleposťou budovy, bohatou školskou knižnicou, umeleckou galériou, pamätnou izbou, historickou izbou venovanou XIV. VÚSB a ornitologickou zbierkou, ktorej aj sám pán Kišgeci bol zakladateľom pred 60. rokmi, keď bol žiakom gymnázia. Jedinečná slovenská škola so storočnou tradícou v Srbsku aj návštevníkom z Iranu bude peknou spomienkou, čo v príjemnej atmosfere počas obchádzky a pri rozlúčke potvrdili.

     Dana 13. marta 2021. g.  našu gimnaziju su posetili NJ.E. g. Rashid Hassanpour ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji i treći sekretar ambasade g. Sodaif Ataei sa svojim suprugama. Cenjene goste nam je doveo g. Dr Jan Kišgeci zajedno sa svojom porodicom kao svoje prijatelje. Goste je primila i gimnaziju i dom učenika je predstavila direktorka Jarmila Vrbovski. Gosti iz Irana su bili prijatno iznenađeni impozantnošću zgrade, bogatom školskom bibliotekom, umetničkom galerijom, istorijskim sobama u školi i ornitološkom zbirkom, čiji aktivista i jedan od osnivača je bio i sam g. Kišgeci pre 60 godina, dok je bio učenik gimnazije.  Ova jedinstvena slovačka škola sa stogodišnjom tradicijom u Srbiji će i posetiocima iz Irana biti lepa uspomena, što su potvrdili u prijatnoj atmosferi za vreme obilaska i prilikom rastanka sa direktorkom.

Iran1

Iran2

Iran3

Správa o činnosti Literárneho krúžku Sládkovič v III. kvartáli šk. roku 2020/21

     Aj v týchto sťažených podmienkach výučby podarilo sa nám, keď  ide o činnosť Literárneho krúžku Sládkovič vydať jarné číslo Sládkoviča. Má 30 strán, rôznorodé príspevky, o koronavíruse, vlastné básne, pozoruhodné slohové práce, odmeňované práce z literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo, rozhovor s bývalou gymnazistkou Petrou Častvenovou, ktorá aj ďalej píše kvalitnú a páčivú poéziu a scenár z Dobroduchárne, vysielania RTV, ktoré má na starosti kolegyňa Aanamária Boldocká-Grbićová – ide o jazykové poučky. Vo vysielaní sa zúčastňujú naši žiaci nepriamo tak propagujúc našu školu. Časopis má digitálnu formu, je zverejnený na našej webovej stránke. To, čím sa líši od predchádzajúcich niekoľkých čísel je to, že grafickú úpravu časopisu urobila kolegyňa Daniela Marková. Ak budete mať záujem, môžete si to popozerať, časopis v takomto novom rúchu je veľmi pekný, pôsobí mladisto a moderne. Verím, že aj to zaujme pozornosť potenciálnym našim budúcim žiakom, keď budú navštevovať webovú stránku našej školy a eventuálne prispeje k ich rozhodnutiu školiť sa u nás.

     Aj organizátori obecnej recitačnej súťaže sa museli prispôsobiť podmienkam, ktoré diktuje situácia v akej sme. Rozhodli sa realizovať súťaž online formou. Podobne ako v jeseň, keď išlo o Rozhlasovú súťaž mladých recitátorov, naše recitátorky nahrali svoj prednes vo forme videa a taký prednes, prostredníctvom Wetransferu sme zasielali do Slovenského vojvodinského divadla. Aby oni mohli hodnotiť, eventuálne zverejniť tieto prednesy, rodičia recitátoriek podpisovali osobitný dokument – Súhlas. Súťaž bude 30. marca hodnotiť trojčlenná komisia, ktorá štyri najlepšie prednesy posunie ďalej na oblastnú, čiže zónovú prehliadku ,,Pesniče naroda mog“. Naše kandidátky sú Una Žilićová a Ema Pudelková z 2.a triedy, Karmena Kováčová, Jana Švecová a Alexandra Muhová z 3.b triedy, Valentína Hudecová zo 4.a triedy. Nacvičovali ich Branislava Janković a Marta Pavčoková.

                                                                                               prof. slovenského jazyka a literatúry

                                                                                                Marta Pavčoková