Odmenené práce fotografického súbehu VODA

Vyhodnotenie II. ročníka fotografického súbehuna tému Voda
Fotografia, ako najmladšia oblasť vo vizuálnom umení, má široké možnosti voľby námetov. Význam umeleckej fotografie možno chápať veľmi subjektívne a individuálne. Každý umelec má svoj vlastný prístup a dôvody venovania sa fotografii. Cieľom témy bolo pomôcť žiakom vnímať vodu okolo seba.
V tomto ročníku žiaci boli vyzvaný, aby sa zamerali na fotografovanie vody vo svojom každodennom živote. Mohli zachytávať rôzne aspekty vody, ako sú kvapky, odrážanie svetla, vlny, hladinu vody a podobne.
I keď žiaci mali široký aspekt prístupu k tejto téme, väčšinou sa zamerali na hladinu vody.
Práce, ktoré porota odmenila, líšili sa svojráznosťou a špecifickosťou. Prostredníctvom nich žiaci vyjadrili svoju kreativitu, vnímanie vody, kompozície, svetla, farebnosti a samotného prejavu. O úspešnosti týchto prác by sme mohli ešte veľa toho povedať. Každá technika a odbor vo výtvarnom umení sú jedinečné, ako i autori, ktorí sa predstavili svojimi prácami. Všetkým autorom by sme zapriali, aby sa i naďalej rozvíjali vo svojej práci, skúmali a rozširovali si svoje obzory.
Porota v zložení Jaroslav Grňa, Elena Lončárová a Daniela Marková sa rozhodla udeliť ceny trom žiakom - účastníkom II. ročníka fotografického súbehu. Prvú cenu získala Ivana Milenkovićová 3.c, druhú cenu získala Hana Cechmajstrová 1.a a tretiu cenu získala Simona Kreko 3.a.
V Báčskom Petrovci, 21. 06. 2023
 
MIlenković
 
Cechmajtrova
 
Krekova