previous arrow
next arrow
Slider

27. január

Žiacke práce na tému Školskej slávnosti

koordinoval profesor pravoslávnej náboženskej výchovy Stefan Hlađik

Svätý Sava

Význam svätého Savu

Diela svätého Savu

Ako sa zaznamenáva slava

Zaznamenávanie Školskej slávnosti

Zaujímavé filmy na tému svätý Sava:  https://youtu.be/UoLyCP8LcxE       https://youtu.be/ZTmDKbiTJj8

Blahoželám vám Školskú slávnosť!

                                                    riaditeľka gymnázia

Vysádzanie stromkov pri Begeji

Žiaci gymnázia sa pripojili ekologickej akcii vysádzania stromkov v Báčskom Petrovci 21. decembra 2021. roku.

s1

s2

ss1

Najusilovnejší bol žiak 1.k triedy Dejan Kovačev.
s0

ss3

ss2

Na rodičovskej porade 3.k triedy

Žiaci 3.k triedy prekvapili svojich rodičov na rodičovskej porade pochúťkami, ktoré sami pripravili.

r1

r2

Na voliteľnom predmete

V rámci voliteľného predmetu Jazyk, médiá a kultúra v I.a a II.a,b, 14.decembra 2021, odznela prednáška prof.Dr.Ruženky Šimoniovej-Černákovej na tému Vzdelávanie dvojjazyčných detí. Bola to zároveň premiéra jej rovnomennej knihy, ktorá je výsledok dvadsaťročného výskumu. Záujemcom knihu i venovala. Žiakov téma nadchla a oživila na duchu, takže otvorene debatovali a družne si s hosťujúcou profesorkou vymenili názory.

prílohu pripravila profesorka slovenského jazyka a literatúry Anamaria Boldocká Grbićová

amg1

 amb2

Mimoškolské aktivity v prvom polroku 2021/2022

Literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo

     Dňa 9.12.2021 o 14.h v miestnostiach NRSNM v Novom Sade prebiehalo udeľovanie cien za najlepšie žiacke práce na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktoré organizuje výbor pre kultúru NRSNM.

Seminár kreatívne písanie

     Paralelne s udeľovaním cien pre súbeh Čo dokáže pekné slovo prebiehal Seminár kreatívneho písania. Na súbehu sa z našej školy zúčastnilo spolu 10 žiakov a naši žiaci získali 2. cenu (Teodora Šimoniová zo 4.b triedy) a 3.cenu (Alexandra Muhová tiež zo 4.b triedy). Žiačky boli odmenené za literárne práce, ktoré mali rovnaký názov – Slaná noc.  Okrem odmenených žiačok na seminári sa zúčastnila i Jana Švecová zo 4.b triedy. Ich profesorka, Marta Pavčoková, skrze záväzkov na pracovisku nemohla vycestovať s nimi, sprevádzala ich vychovávateľka v žiackom domove GJK, profesorka slovenského jazyka a literatúry, Jana Lačoková. Všetky tri žiačky boli veľmi spokojné a plné dojmov.

Rozhlasová súťaž mladých recitátorov 2021

     Na 47. Rozhlasovej súťaži mladých recitátorov v kategórii Prednes poézie – stredoškoláci a študenti, ktorá prebiehala koncom novembra sa tohto roku z našej školy zúčastnili štyri recitátorky. Pripravovala ich prof. slovenského jazyka a literatúry Marta Pavčoková. Súťaž prebiehala online a vyhodnotenie bolo na začiatku decembra. Prednesy žiačok vo forme video-nahrávok boli zasielané prostredníctvom WeTransfer-u a zverejnené boli aj na You Tube kanáli, takže širšie obecenstvo mohlo za nich aj hlasovať. Samozrejme, dialo sa to buď za ich písomného súhlasu, alebo za súhlasu ich rodičov, ak išlo o maloleté účastníčky súťaže. Odborná porota žiačkam našej školy neudelila žiadnu cenu, no za účasť boli Redakciou v slovenskej reči RTV odmenené diplomom a knihou. Žiačky – recitátorky z našej školy boli Ema Pudelková III.a trieda (Lawrence Ferlinghetti: Obrazy zmiznutého sveta), Una Žilićová III.a trieda (Valentín Beniak: Starenka), Karmena Kováčová IV.b trieda (Pavel Koyš: Túžba po mori) a Alexandra Muhová IV.b trieda (Miroslav Válek: Z vody – VIII. kapitola).

Putovná súťaž 2021

     Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií prebiehala dištančne prostredníctvom Google Meet-u v stredu, 20. októbra 2021 so začiatkom o 11.h. Súťažiaci jednotlivo alebo skupinovo v dvojiciach-trojiciach pripravili a obhájili časovo limitované projekty vypracované ako PowerPoint prezentácie zo šiestich možných tematických okruhov. Taktiež vypracovali i Wordo-ove texty s obrázkovými prílohami, ktoré budú neskoršie vytlačené v Zborníku. Na súťaži sa z našej školy zúčastnili tri žiačky s vlastnými projektmi - Adriana Vozárová 4.a (v rámci tematického okruhu Národná identita u dolnozemských Slovákov pripravila a obhájila projekt pod názvom Rodokmeň rodiny Vozárovej), Lucia Babjaková 4.a (v rámci tematického okruhu Veľké osobnosti slovenskej Dolnej zeme pripravila a obhájila projekt pod názvom (Ne)obyčajný život dôstojného pána biskupa SEAVC v Srbsku) a Karmena Kováčová 4.b (tiež v rámci tematického okruhu Veľké osobnosti slovenskej Dolnej zeme pripravila a obhájila projekt pod názvom Zaujímavý život evanjelického kňaza SEAVC v Srbsku). Na súťaži bolo prezentované úhrnne 15 projektov žiakov troch krajín - Srbska, Maďarska a Rumunska. Žiaci boli pochválení za tvorivosť a úsilie a budú i patrične odmenení. Súťaž sa skončila okolo 15:30 h.

                                                                                            Správy podala Marta Pavčoková

Seminár online žurnalistiky

     Dňa 9. decembra 2021 na kovačickom gymnáziu prebiehal Seminár o online žurnalistike. Zišlo sa ponad 40 žiakov zo slovenských škôl. Z nášho gymnázia sa zúčastnila žiačka Emilia Vujačićová, žiačka prvého ročníka. Prednášala Jasmina Pániková, zodpovedná redaktorka  Vzletu. V praktickej časti si žiaci precvičili gramatické úlohy a písali správy. Účastníci navštívili Galériu insitného umenia a Pamätný dom Martina Jonáša. Seminár organizoval Výbor pre informovanie NRSNM a finančne podporil Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí.

Pracovné dielne pre maturantov

Na gymnáziu 3. a 5. novembra 2021 prebiehal seminár pre maturantov gymnázia a žiakov záverečného ročníka kuchárskeho odboru v organizácii Regionálnej rozvojovej agentúry Bačka. Spracované sú dve témy v tvare dielní Biznis plán a Ako sa predstaviť - rozhovor pre budúce zamestanie. Dielne absolvovali 22 žiaci.

 

Dolnozemské zlaté pero 2021

Správa z II. ročníka literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero 2021

Tohto roku Spolok Slovákov z Bulharska organizoval už II. ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero. 5. júla 2021 odborná porota v kategórii próza – stredné školy z našej školy odmenila III. cenou Alexandru Muhovú z 3.b triedy. Práca je zverejnená v elektronickom Zborníku víťazných prác.

B. Petrovec, 5. júla  2021                                                             Marta Pavčoková

Návšteva žiakov ZŠ

V ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci dňa 29. mája 2021 prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka. Pod vedením profesorov Jána Pavlisa a Jána Bendu žiaci si prišli obzrieť naše gymnázium a žiacky domov.

Žiakov na gymnáziu privítala riaditeľka Jarmila Vrbovská a v žiackom domove vychovávateľ Juraj Súdi.

zs3

zs4

zs2

zs1

Návšteva štatnej tajomníčky a veľvyslanca Slovenskej republiky

Obec Báčsky Petrovec, v utorok 27. apríla 2021, navštívila v rámci svojej pracovnej cesty pani Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spoločnosti J.E. Fedora Rosochu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku.

Vzácnych hostí v malej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec prijala predsedníčka obce Jasna Šprochová.

Táto návšteva sa uskutočnila predovšetkým z aspektu postavenia Slovákov ako národnostnej menšiny vo Vojvodine a bilaterálnej, hospodárskej a politickej spolupráce.

Po rokovaní ctení hostia navštívili niektoré z našich významnych inštitúcií, Maticu Slovenskú v Srbsku, naplánovanú budovu pre Múzeum vojvodinských Slovákov, Galériu Zuzky Medveďovej a nakoniec Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom.

navšteva sk gjk

navšteva sk

U utorak 27. aprila 2021.godine, Opštinu Bački Petrovac je zvanično posetila gđa. Ingrid Brockova, državna sekretarka Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Slovačke Republike u pratnji NJ.E. Fedora Rosochu, ambasadora Slovačke Republike.

Državnu sekretarku SR i Njegovu Excelenciju je u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac primila predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh.

Ova poseta je bila upriličena prvenstveno povodom položaja Slovaka kao nacionalne manjine u Vojvodini i bilaterane, ekonomske i političke saradnje.

Po završetku sastanka, cenjeni skup je krenuo u obilazak naših zanačajnih ustanova, Maticu slovačke u Srbiji, buduću zgradu Muzea vojvođanskih Slovaka, Galeriju „Zuske Medveđove“ i na kraju Gimnaziju „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.