Predĺženie online - Nastavak online

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vyučovanie na diaľku v stredných školách sa predlžuje aj ďalej.

Na osnovu odluke Ministarstva prosvete nastava na daljinu u srednjim školama se nastavlja do daljnjeg.

Dňa 15. marca 2021:

Vážení žiaci a rodičia, vyučovanie na diaľku sa predlžuje do 19. marca 2021.

Poštovani učenici i roditelji, nastava na daljinu se nastavlja do 19. marta 2021.