Návrat do učební - Povratak u školske klupe

Vážení žiaci a rodičia, od 19. apríla 2021 výučba bude prebiehať podľa kombinovaného modelu podľa platného rozvrhu hodín. S dochádzkou začina 2. skupina a triedy 1.k a 3.k, kým prvá skupina zostane v nasledujúcom týždni online spolu s 1.a triedou.
V škole prísne dodržiavame zdravotné a hygienické opatrenia.
Prajem vám dobré zdravie a veľa úspechov do konca školského roka.
riaditeľka gymnázia
 
Poštovani učenici i roditelji, od ponedeljka 19. aprila 2021. nastava u školi se održava na osnovu kombinovanog modela po važećem rasporedu časova. Sa dolaskom počinje 2. grupa i odeljenja 1.k i 3.k, dok prva grupa ostaje sledeće nedelje online zajedno sa 1.a razredom.
Molim vas da se u školi i domu učenika svi strogo pridržavamo zdravstveno-higijenskih mera.
Želim vam dobro zdravlje i mnogo uspeha do kraja školske godine.