Mimoškolské aktivity v prvom polroku 2021/2022

Literárny súbeh Čo dokáže pekné slovo

     Dňa 9.12.2021 o 14.h v miestnostiach NRSNM v Novom Sade prebiehalo udeľovanie cien za najlepšie žiacke práce na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktoré organizuje výbor pre kultúru NRSNM.

Seminár kreatívne písanie

     Paralelne s udeľovaním cien pre súbeh Čo dokáže pekné slovo prebiehal Seminár kreatívneho písania. Na súbehu sa z našej školy zúčastnilo spolu 10 žiakov a naši žiaci získali 2. cenu (Teodora Šimoniová zo 4.b triedy) a 3.cenu (Alexandra Muhová tiež zo 4.b triedy). Žiačky boli odmenené za literárne práce, ktoré mali rovnaký názov – Slaná noc.  Okrem odmenených žiačok na seminári sa zúčastnila i Jana Švecová zo 4.b triedy. Ich profesorka, Marta Pavčoková, skrze záväzkov na pracovisku nemohla vycestovať s nimi, sprevádzala ich vychovávateľka v žiackom domove GJK, profesorka slovenského jazyka a literatúry, Jana Lačoková. Všetky tri žiačky boli veľmi spokojné a plné dojmov.

Rozhlasová súťaž mladých recitátorov 2021

     Na 47. Rozhlasovej súťaži mladých recitátorov v kategórii Prednes poézie – stredoškoláci a študenti, ktorá prebiehala koncom novembra sa tohto roku z našej školy zúčastnili štyri recitátorky. Pripravovala ich prof. slovenského jazyka a literatúry Marta Pavčoková. Súťaž prebiehala online a vyhodnotenie bolo na začiatku decembra. Prednesy žiačok vo forme video-nahrávok boli zasielané prostredníctvom WeTransfer-u a zverejnené boli aj na You Tube kanáli, takže širšie obecenstvo mohlo za nich aj hlasovať. Samozrejme, dialo sa to buď za ich písomného súhlasu, alebo za súhlasu ich rodičov, ak išlo o maloleté účastníčky súťaže. Odborná porota žiačkam našej školy neudelila žiadnu cenu, no za účasť boli Redakciou v slovenskej reči RTV odmenené diplomom a knihou. Žiačky – recitátorky z našej školy boli Ema Pudelková III.a trieda (Lawrence Ferlinghetti: Obrazy zmiznutého sveta), Una Žilićová III.a trieda (Valentín Beniak: Starenka), Karmena Kováčová IV.b trieda (Pavel Koyš: Túžba po mori) a Alexandra Muhová IV.b trieda (Miroslav Válek: Z vody – VIII. kapitola).

Putovná súťaž 2021

     Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií prebiehala dištančne prostredníctvom Google Meet-u v stredu, 20. októbra 2021 so začiatkom o 11.h. Súťažiaci jednotlivo alebo skupinovo v dvojiciach-trojiciach pripravili a obhájili časovo limitované projekty vypracované ako PowerPoint prezentácie zo šiestich možných tematických okruhov. Taktiež vypracovali i Wordo-ove texty s obrázkovými prílohami, ktoré budú neskoršie vytlačené v Zborníku. Na súťaži sa z našej školy zúčastnili tri žiačky s vlastnými projektmi - Adriana Vozárová 4.a (v rámci tematického okruhu Národná identita u dolnozemských Slovákov pripravila a obhájila projekt pod názvom Rodokmeň rodiny Vozárovej), Lucia Babjaková 4.a (v rámci tematického okruhu Veľké osobnosti slovenskej Dolnej zeme pripravila a obhájila projekt pod názvom (Ne)obyčajný život dôstojného pána biskupa SEAVC v Srbsku) a Karmena Kováčová 4.b (tiež v rámci tematického okruhu Veľké osobnosti slovenskej Dolnej zeme pripravila a obhájila projekt pod názvom Zaujímavý život evanjelického kňaza SEAVC v Srbsku). Na súťaži bolo prezentované úhrnne 15 projektov žiakov troch krajín - Srbska, Maďarska a Rumunska. Žiaci boli pochválení za tvorivosť a úsilie a budú i patrične odmenení. Súťaž sa skončila okolo 15:30 h.

                                                                                            Správy podala Marta Pavčoková

Seminár online žurnalistiky

     Dňa 9. decembra 2021 na kovačickom gymnáziu prebiehal Seminár o online žurnalistike. Zišlo sa ponad 40 žiakov zo slovenských škôl. Z nášho gymnázia sa zúčastnila žiačka Emilia Vujačićová, žiačka prvého ročníka. Prednášala Jasmina Pániková, zodpovedná redaktorka  Vzletu. V praktickej časti si žiaci precvičili gramatické úlohy a písali správy. Účastníci navštívili Galériu insitného umenia a Pamätný dom Martina Jonáša. Seminár organizoval Výbor pre informovanie NRSNM a finančne podporil Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí.