previous arrow
next arrow
Slider

Gratulácia - Čestitka

2021

Online recitačná a literárna súťaž Čo dokáže pekné slovo - Online takmičenje u recitovanju i literarnim radovima

Na tohtoročnej online recitačnej súťaži a na tohtoročnej literárnej súťaži Čo dokáže pekné slovo (obe v organizácii NRSNM) zúčastnilo sa spolu 11 žiakov z našej školy.  Na online recitačnej súťaži zo štyroch recitátoriek dve boli odmenené, Valentína Hudecová IV.b obsadila 1. miesto získala Cenu poroty obecenstva, Karmena Kováčová III.b získala Cenu poroty obecenstva. Na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo zo zaslaných 7 žiackych prác, naši žiaci obsadili dve miesta: Irena Mirjam Nvotová III.a  1.miesto, Alexandra Muhová III.b  2.miesto.

profesorka slovenčiny Marta Pavčoková

Multikulturalizmus - Multikulturanost

Dňa 8.12.2020 riaditeľ Archívu Vojvodiny dr Nebojša Kuzmanović, advokát Miloš Lončar a prof. dr. Milorad Drobac navštívili naše Gymnázium a našu školskú knižnicu, ktorá má približne 28.000 kníh. Touto príležitosťou riaditeľ Kuzmanović našej knižnici daroval knihy o srbsko-slovenských kultúrnych vzťahoch a evanielickú Bibliu zo svojej zbierky, ktorá datuje z 1892.roku.

Pánovi Kuzmanovićovi v mene budúcich čitateľov týchto cenných kníh ďakujem a verím, že každá kniha bude prečítaná.

riaditeľka gymnázia

Dana 8.12.2020. godine direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović, advokat Miloš Lončar i prof. dr Milorad Drobac su posetili našu Gimnaziju i obišli gimnazijsku biblioteku, koja ima oko 28.000 knjiga. Tom prilikom je direktor Kuzmanović školskoj biblioteci poklonio knjige o srpsko-slovačkim kulturnim vezama i evangelističku Bibliju iz svoje biblioteke iz 1892. godine.

Ovim putem se g. Kuzmanoviću u ime budućih čitalaca ovih vrednih knjiga zahvaljujem i verujem, da će svaka knjiga biti pročitana.

direktorka gimnazije

IMG 3441,IMG 3475

Výtvarný tábor slovenských akademických výtvarných umelcov v Srbsku

V dňoch od 4. do 6. decembra 2020 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa uskutočnil ďaľší ročník Výtvarného tábora slovenských akademických výtvarných umelcov v Srbsku. Zúčastnili sa ho umelci z Kysáča, Nového Sadu a Báčskeho Petrovca. Koordinátorka tábora a autorka projektu je Daniela Triašková, profesorka výtvarnej výchovy na gymnáziu.

Účastníci Výtvarného táboru svojimi prácami doplnili jedinečnú zbierku a expozíciu Galérie Karola Miloslava Lehockého na gymnáziu.

20210111 224612

Screenshot 20210111 224423 Viber

Nové dve 3D tlačiarne - Nova dva 3D printera

Dňa 7. decembra predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka v miestnostiach MSS v Petrovci udelil Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom ďaľšie dve 3D tlačiarne a 6 kusov filamentov. Tieto učebné pomôcky finansoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V mene gymnázia darček prijala riaditeľka Jarmila Vrbovská. Tlačiarne budú používané na hodinách informatiky, umenia a zvlášt na hodinách nového IT odboru v slovenskom vyučovacom jazyku, ktorý, dúfame, v tomto školskom roku zažije na gymnáziu v Petrovci. Ďakujeme za tento cenný dar.

IMG 47a9c6087fad0b407cf5962b8a979aaf V  

Pokyny pre organizáciu práce stredných škôl - Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola

Pokyny pre organizáciu práce stredných škôl do konca prvého polroka školského roka 2020/2021

Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/2021. godine

Návšteva Slovenského KTI stredistka - Poseta Slovačkog KTI centra

Venované našim priateľom z Banátu

5. novembra 2020 naše gymnázium navštívili učiteľka slovenského jazyka Jaroslava Števková, žiaci  Klára i Jana ZŠ z Aradáča; učiteľka slovenského jazyka Adela Obšustová, žiaci Jasminka i Matej ZŠ z Bieleho Blata spolu s organizátormi návštevy Aleksandrou Pantić Hrubík, predsedníčkou Slovenského kultúrneho turisticko informatívneho strediska a Jaroslavom Stevanovim. Cieľ návštevy je realizácia projektu Vzdelávanie ako základ zachovania národnostnej identity.

Posvećeno našim prijateljima iz Banata

Dana 5. novembra 2020. Gimnaziju "Jan Kolar" sa domom učenika u Bačkom Petrovcu su posetili nastavnica slovačkok jezika Jaroslava Števko, učenici Klara i Jana OŠ iz Aradača; nastavnica slovačkog jezika Adela Obšust, učenici Jasminka i Matija OŠ iz Belog Blata sa organizatorima posete Aleksandrom Pantić Hrubik, predsednicom Slovačog KTI Centra i Jaroslavom Stevanovim. Cilj posete je realizacija projekta "Obrazovanje kao osnova očuvanja nacionalnog identiteta" Slovačkog kulturnog turističko informativnog centra. Prilikom obilaska gimnazije i doma učenika posetioci iz Banata su se ukratko upoznali sa njenom istorijom i sa sadašnjim stanjem, kao i sa svim znamenitostima, koje ovu školu čine jedinstvenom.

received 642907453054440

received 378233063525571

received 2877920759094981received 1527825670750795

Vršnjački karavan interkulturne edukacije

Projekt Vršnjački karavan interkulturne edukacije, ktorý organizuje Humana – spoločnosť pre podporu detstvu a mladosti z Báčskej Palanky, podporený Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, realizovaný je štvrtý krát. S cieľom rozšíriť vedomosti o histórii, zvykoch, kultúre niektorých národností z týchto priestorov, táto nová skupina na svojej ceste zastala aj v Báčskom Petrovci.  V sobotu, 7. novembra 2020, dvadsiati stredoškoláci z piatich vojvodinských miest a zo štyroch škôl navštívili aj naše gymnázium, ktoré pestuje dialóg so svojim okolím.

Projekat „Vršnjački karavan interkulturne edukacije“ u organizaciji udruženja „Humana – društvo za podršku detinjstvu i mladosti“ iz Bačke Palanke,  podržan od  Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice,  realizovan je četvrti put. Sa ciljem da  proširi  znanja o istoriji, običajima, kulturnoj baštini  nekih od nacionalnih zajednica sa naših prostora, ova nova grupa mladih je na svom proputovanju zastala u Bačkom Petrovcu.  U subotu 7.11. 2020. god. 20 srednjoškolaca iz 5 vojvođanskih mesta i  4 škole je posetila Gimnaziju „Jan Kolar“ sa domom učenika, ustanovu koja prerasta okvire i neguje dijaloge sa svojom okolinom.

IMG 20201107 095752

Udeľovanie štipendií gymnazistom a finančnej pomoci prvákom

Dňa 12. októbra 2020 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredsedníčka Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová slávnostne udelili šestnástim žiakom Gymnázia štipendiá na tento školský rok.

Taktiež 44 žiakom prvého ročníka udelili finančnú podporu v hodnote 7000 din, ktorú sľúbili všetkým prvákom - stredoškolákom v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom pred zápisom do školského roka 2020/2021.

V mene žiakov štipendistov, prvákov a v mene ich rodičov na tomto štedrom geste im zo srdca ďakujeme.

IMG 44b7446a73e2f659057e7ee98f82c6ee VIMG 275b930cbe4ba98cbbb4c86f330893d3 VIMG 6e01e18fa3b5391344ed9221e1bd81d6 VIMG 14eba76e6d527b9d7bf815fa71577650 V

Návšteva ôsmakov zo ZŠ Jána Čajaka - Poseta osmaka iz OŠ Jan Čajak

8. októbra naše Gymnázium navštívili žiaci ôsmych tried ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Cieľ návštevy bol zoznámiť sa so školou, ktorá im ponukne kvalitné predĺženie školenia v materinskom jazyku - slovenskom či srbskom a nachádza sa v meste v ktorom bývajú.

Žiaci si obzreli učebne, impozantné chodby s tablami bývalých maturantov, slávnostnú sieň, zborovňu, galériu, historickú izbu, pamätnú izbu, ornitologyckú zbierku, športové terény a zvonku aj žiacky domov. S riaditeľkou Gymnázia si vo veselej nálade pohovorili aj o svojich plánoch do budúcnosti.

IMG 2038754ea42014e40aa944051be96bfb V

IMG 6ae689e88227a30f6a456792353e732f V

IMG 4e5fce9d60fa521dfb201474cc68d7a7 V

 

IMG 288d933c3da2f77c0e8466c5e976ecce V