Nová strecha na telocvični - Novi krov na fiskulturnoj sali

Koncom decembra boli úspešne dokončené práce na streche telocvične. 

Krajem decembra su uspešno završeni radovi na krovu fiskulturne sale.

krov nakon završenih radova