Informatický krúžok

Pokiaľ ide o predmet Výpočtová technika a informatika v období 2014 ― 2019 sú najvýznamnejšie aktivity v splupráci s bývalým žiakom gymnázia a študentom na Prírodo-matematickej fakulte v Novom Sade Zoranom Stuparom, ktorý sa ponúkol realizovať niektoré mimoškolské aktivity v spolupráci s profesormi informatiky. Žiakom gymnázia boli dané na výber súčasné témy z počítačovej techniky a zvolili si programovanie v jazyku Java. Hodiny krúžku boli v jarnom období v roku 2017 na gymnáziu za prítomnosti stálych 6 ― 10 členov, no časom krúžkari túto spoluprácu s prednášateľom predĺžili virtuálne ― pomocou jeho webovej stránky. Žiaci, ktorí sa takto chceli zdokonaliť v programovaní, sú: Darko Šiška, Peter Čáni, Gregor Ferko, Dávid Fiala, Branislav Pop, Đorđe Nikolić, Ljubormir Vukšić.

Pavel Čáni so svojimi spolužiakmi Ivanom Francistym a Darkom Babiakom neustále aktualizovali webovú stránku gymnázia novými fotografiami.

Vladimír Žila a Benjamin Kunčák pod vedením profesorov informatiky boli aktívni na údržbe počítačov v kabinetoch informatiky a iných informačných technológií na gymnáziu. Vždy boli ochotní dať prvú pomoc digitálnym prostriedkom v havárii.

AKTIVITY INFORMATICKÉHO KRÚŽKU A VÝNIMOČNÉ ÚSPECHY ŽIAKOV NA SÚŤAŽENIACH Z INFORMATIKY

Žiaci – členovia informatického krúžku v uplynulom období zaznamenali početné úspechy a z nich nemožno nespomenúť tie najdôležitejšie:

Pavel Labáth

- v školskom roku 2003/04 získal 2. miesto na republikovej úrovni - programovanie v C jazyku

- v školskom roku 2004/05 získal 1. miesto na republikovej úrovni - programovanie v C jazyku

- obsadil 2. miesto na zväzovom súťažení

- zúčastnil sa Olympiády z informatiky.

Ivan Labáth

- v školskom roku 2004/05získal 3. miesto na republikovej úrovni – programovanie v C jazyku (26.03.2005)

- na zväzovej úrovni obsadil 1. miesto (23.04.2005)

- zúčastnil sa Olympiády z informatiky

- zúčastnil sa Balkaniády z informatiky a obsadil 9. miesto - bronzová medaila (08.09.2005)

- v školskom roku 2005/06 obsadil 1. miesto na republikovej úrovni (25.03.2006) a 2. miesto na zväzovej úrovni (06.05.2006).

Okrem týchto úspechov na súťaženiach, bratia Labáthovci počas svojho školenia úspešne pomáhali v kabinete informatiky a vôbec na škole, aby počítače a počítačová technika pracovali bez poruchy. Pavel vypracoval aplikáciu pre evidenciu kníh školskej bibliotéky ako svoju maturitnú prácu a Ivan aplikáciu pre elektronickú evidenciu a tlačenie vysvedčení a diplomov, čo vo veľkej miere obľahčuje každoročné práce triednych profesorov.

Keď ide o SIEMENS- súťaženie z informatiky, v oblasti multimediálnej prezentácie v uplynulom období členovia informatického krúžku dosiahli nasledujúce úspechy:

  • skupina žiakov v školskom roku 2004/05 obsadila na republikovej úrovni 5. miesto (Ivan Varga, Ivan Labáth, Jaroslav Beník, Vladimír Pavlis, Vladimír Struhár, Eduard Rybár, Katarína Melichová a Ivana Struhárová)
  • skupina žiakov v školskom roku 2005/06 obsadila na republikovej úrovni 2. miesto (Ivan Varga, Jaroslav Beník, Vladimír Pavlis, Vladimír Struhár, Eduard Rybár, Katarína Melichová a Ivana Struhárová).

Práca na hodinách informatického krúžka, hoci členom a vedúcim zobrala veľa času, počas školského roka 2007/08 a 2008/09 rezultovala výsledkom a nastala www.jankollar.org - nová úradná webová  stránka gymnázia,ako darček k 90. narodeninám školy. Na jej vytváraní sa zúčastnili predovšetkým žiaci: Martin Pucovský ako webový administrátor, grafické spracovanie Darko Andrevsky, dizajn, príprava a oprava materiálov Stanislava Sládečeková, Anna Rybárská, Ema Koruniaková. V októbri roku 2009 v konkurencii najlepších stredoškolských webových prezentácií Vojvodiny získali 3. cenu a odmenení boli digitálnym fotoaparátom.

V nasledujúcom období na ažurovaní gymnaziálnej webovej stránky pracovali aktívne počas svojho štvorročného školenia Ján Francisty ako webový administrátor, na príprave fotografií pre galériu Miroslav Ziman, Stanislav Ďurík, pozdejšie Rastislav Levársky ako webový administrátor a Pavel Čáni.

Modernizácia súčasných spôsobov komunikácie na Internete pomocou spoločenských sietí je nevyhnutná aj na tejto škole a kvôli zveľadeniu spolupráce medzi žiakmi a profesormi gymnázia vytvorený je profil stránky Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci na Facebooku. Tvorcom a prvým administrátorom stránky bol Pavel Vladimír Žiak.

Informatický krúžok má čo robiť neustále. Je v službe všetkých záležitostí, ktoré súvisia s počítačmi, či v učebni informatiky alebo ako pomoc ostatným v škole a v žiackom domove na údržbe a čistení počítačovej techniky od vírusov, inštalácii a reinštalácii programov, príprave materiálov pre školský časopis a iné. Žiaci pracujú pod vedením profesorov informatiky Jána Eliáša a Jarmily Vrbovskej.