Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

výučba na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať podľa kombinovaného modelu Ministerstva školstva Republiky Srbsko, ktorý je schválený a organizačne rozpracovaný na profesorskom zbore dňa 26. augusta 2020.

Výučba sa začína v utorok, 1. septembra 2020 o 7.30 h.

Podrobnejšie:

- všetky hodiny trvajú 30 min., 7. hodina sa končí o 11.45 h, preprava cestujúcich je prispôsobená trvaniu výučby v škole

- 1. septembra sa všetci prváci (žiaci 1.a,1.b,1.c a 1.k triedy) zúčastnia priamo vo výučbe, zo žiakov vyšších ročníkov sa iba prvá skupina každej triedy zúčastní priamo vo výučbe podľa pokynov triednych profesorov

- triedy, ktoré majú viac ako 15 žiakov, sa rozdeľujú na dve skupiny

- prvá skupina chodí priamo do školy v prvom týždni a druhá skupina v tom istom týždni sleduje dištančnú výučbu (úlohy a pokyny dostáva od predmetných profesorov prostredníctvom virtuálnych učební)

- obe skupiny každej triedy sa týždenne striedajú v priamej a dištančnej výučbe

- žiaci v triedach, ktoré sa nerozdeľujú, výučbu navštevujú tiež striedavo týždenne, priamo a na diaľku, no v prvom týždni všetci priamo (1.a, 1.k a 3.k trieda)

- rozvrh hodín pre priamu výučbu a na diaľku je rovnaký a tiež sa spracujú rovnaké metodické jednotky

- prezentovanie žiackych prác, preverovanie a známkovanie žiakov sa koná iba počas priamej výučby

- voliteľné programy pre všetkých žiakov prebiehajú na diaľku, preverovania a známkovania z nich sa konajú  iba priamo v škole na hodinách, organizovanie hodín je na základe dohovoru žiakov s predmetným profesorom (nie je v platnom rozvrhu hodín)

- počas prítomnosti žiakov v škole dôraz sa dáva na zdravotnú a hygienickú bezpečnosť

- žiaci sú povinní nosiť ochranné rúška

- ochranné rúška si žiaci nosia z domu a do školy chodia zdraví

- v prípade, že sa zdravotný stav žiaka počas pobytu v škole naruší, rodič bude hneď oboznámený

- žiaci sa v škole na hodinách a na prestávke správajú podľa pokynov triednych a predmetných profesorov, dozorných profesorov a zamestnaných v škole

- povinné je udržiavať dištancu a vyhýbať sa kontaktom

Všetky tieto opatrenia sú stanovené pre bezpečnosť žiakov a zamestnaných.

Prosím Vás, aby ste tieto pokyny akceptovali a prajem Vám veľa úspechov v novom školskom roku, predovšetkým zdravie.

 

Počiatočný rozvrh hodín (budú drobné výmeny, prispôsobovania)

                                                                                                                                                                                                                  Riaditeľka

Jarmila Vrbovská