previous arrow
next arrow
Slider

Výtvarný tábor slovenských akademických výtvarných umelcov v Srbsku

V dňoch od 4. do 6. decembra 2020 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa uskutočnil ďaľší ročník Výtvarného tábora slovenských akademických výtvarných umelcov v Srbsku. Zúčastnili sa ho umelci z Kysáča, Nového Sadu a Báčskeho Petrovca. Koordinátorka tábora a autorka projektu je Daniela Triašková, profesorka výtvarnej výchovy na gymnáziu.

Účastníci Výtvarného táboru svojimi prácami doplnili jedinečnú zbierku a expozíciu Galérie Karola Miloslava Lehockého na gymnáziu.

20210111 224612

Screenshot 20210111 224423 Viber

Nové dve 3D tlačiarne - Nova dva 3D printera

Dňa 7. decembra predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka v miestnostiach MSS v Petrovci udelil Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom ďaľšie dve 3D tlačiarne a 6 kusov filamentov. Tieto učebné pomôcky finansoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V mene gymnázia darček prijala riaditeľka Jarmila Vrbovská. Tlačiarne budú používané na hodinách informatiky, umenia a zvlášt na hodinách nového IT odboru v slovenskom vyučovacom jazyku, ktorý, dúfame, v tomto školskom roku zažije na gymnáziu v Petrovci. Ďakujeme za tento cenný dar.

IMG 47a9c6087fad0b407cf5962b8a979aaf V  

Pokyny pre organizáciu práce stredných škôl - Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola

Pokyny pre organizáciu práce stredných škôl do konca prvého polroka školského roka 2020/2021

Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/2021. godine

Návšteva Slovenského KTI stredistka - Poseta Slovačkog KTI centra

Venované našim priateľom z Banátu

5. novembra 2020 naše gymnázium navštívili učiteľka slovenského jazyka Jaroslava Števková, žiaci  Klára i Jana ZŠ z Aradáča; učiteľka slovenského jazyka Adela Obšustová, žiaci Jasminka i Matej ZŠ z Bieleho Blata spolu s organizátormi návštevy Aleksandrou Pantić Hrubík, predsedníčkou Slovenského kultúrneho turisticko informatívneho strediska a Jaroslavom Stevanovim. Cieľ návštevy je realizácia projektu Vzdelávanie ako základ zachovania národnostnej identity.

Posvećeno našim prijateljima iz Banata

Dana 5. novembra 2020. Gimnaziju "Jan Kolar" sa domom učenika u Bačkom Petrovcu su posetili nastavnica slovačkok jezika Jaroslava Števko, učenici Klara i Jana OŠ iz Aradača; nastavnica slovačkog jezika Adela Obšust, učenici Jasminka i Matija OŠ iz Belog Blata sa organizatorima posete Aleksandrom Pantić Hrubik, predsednicom Slovačog KTI Centra i Jaroslavom Stevanovim. Cilj posete je realizacija projekta "Obrazovanje kao osnova očuvanja nacionalnog identiteta" Slovačkog kulturnog turističko informativnog centra. Prilikom obilaska gimnazije i doma učenika posetioci iz Banata su se ukratko upoznali sa njenom istorijom i sa sadašnjim stanjem, kao i sa svim znamenitostima, koje ovu školu čine jedinstvenom.

received 642907453054440

received 378233063525571

received 2877920759094981received 1527825670750795

Vršnjački karavan interkulturne edukacije

Projekt Vršnjački karavan interkulturne edukacije, ktorý organizuje Humana – spoločnosť pre podporu detstvu a mladosti z Báčskej Palanky, podporený Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, realizovaný je štvrtý krát. S cieľom rozšíriť vedomosti o histórii, zvykoch, kultúre niektorých národností z týchto priestorov, táto nová skupina na svojej ceste zastala aj v Báčskom Petrovci.  V sobotu, 7. novembra 2020, dvadsiati stredoškoláci z piatich vojvodinských miest a zo štyroch škôl navštívili aj naše gymnázium, ktoré pestuje dialóg so svojim okolím.

Projekat „Vršnjački karavan interkulturne edukacije“ u organizaciji udruženja „Humana – društvo za podršku detinjstvu i mladosti“ iz Bačke Palanke,  podržan od  Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice,  realizovan je četvrti put. Sa ciljem da  proširi  znanja o istoriji, običajima, kulturnoj baštini  nekih od nacionalnih zajednica sa naših prostora, ova nova grupa mladih je na svom proputovanju zastala u Bačkom Petrovcu.  U subotu 7.11. 2020. god. 20 srednjoškolaca iz 5 vojvođanskih mesta i  4 škole je posetila Gimnaziju „Jan Kolar“ sa domom učenika, ustanovu koja prerasta okvire i neguje dijaloge sa svojom okolinom.

IMG 20201107 095752

Udeľovanie štipendií gymnazistom a finančnej pomoci prvákom

Dňa 12. októbra 2020 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredsedníčka Tatiana Vujačićová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová slávnostne udelili šestnástim žiakom Gymnázia štipendiá na tento školský rok.

Taktiež 44 žiakom prvého ročníka udelili finančnú podporu v hodnote 7000 din, ktorú sľúbili všetkým prvákom - stredoškolákom v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom pred zápisom do školského roka 2020/2021.

V mene žiakov štipendistov, prvákov a v mene ich rodičov na tomto štedrom geste im zo srdca ďakujeme.

IMG 44b7446a73e2f659057e7ee98f82c6ee VIMG 275b930cbe4ba98cbbb4c86f330893d3 VIMG 6e01e18fa3b5391344ed9221e1bd81d6 VIMG 14eba76e6d527b9d7bf815fa71577650 V

Návšteva ôsmakov zo ZŠ Jána Čajaka - Poseta osmaka iz OŠ Jan Čajak

8. októbra naše Gymnázium navštívili žiaci ôsmych tried ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Cieľ návštevy bol zoznámiť sa so školou, ktorá im ponukne kvalitné predĺženie školenia v materinskom jazyku - slovenskom či srbskom a nachádza sa v meste v ktorom bývajú.

Žiaci si obzreli učebne, impozantné chodby s tablami bývalých maturantov, slávnostnú sieň, zborovňu, galériu, historickú izbu, pamätnú izbu, ornitologyckú zbierku, športové terény a zvonku aj žiacky domov. S riaditeľkou Gymnázia si vo veselej nálade pohovorili aj o svojich plánoch do budúcnosti.

IMG 2038754ea42014e40aa944051be96bfb V

IMG 6ae689e88227a30f6a456792353e732f V

IMG 4e5fce9d60fa521dfb201474cc68d7a7 V

 

IMG 288d933c3da2f77c0e8466c5e976ecce V

 

3D tlačiareň - 3D printer

Dňa 1. októbra J.E. veľvyslanec SR v Srbsku Fedor Rosocha v miestnostiach MSS v Petrovci na slávnostnej ceremónii udelil dvom slovenským gymnáziám a piatim slovenským ZŠ pekný darček - 3D tlačiareň. V mene nášho Gymnázia darček prijala profesorka Vieroslava Struhárová. Tlačiareň bude používaná na hodinách informatiky.

20201005 120700

Deň školy 2020 - Dan škole 2020. g.

     Dňa 1. októbra 2020, naše Gymnázium zaznamenáva 101. výročie založenia školy.