previous arrow
next arrow
Slider

Správa z Online oblastnej prehliadky recitátorov ,,Pesniče naroda mog“

Na Online oblastnej, čiže ,,zónovej“ prehliadke recitátorov ,,Pesniče naroda mog“, ktorá sa uskutočnila 14. 04. 2021 v Bači, zo štyroch recitátoriek z nášho gymnázia tri postúpili na pokrajinskú prehliadku do Sečnja. Sú to Karmena Kováčová III.b, Jana Švecová III.b a Valentína Hudecová IV.b. Mentorky sú Branislava Janković a Marta Pavčoková.

Správu napísala: Marta Pavčoková

Jana Švecova

Návrat do učební - Povratak u školske klupe

Vážení žiaci a rodičia, od 19. apríla 2021 výučba bude prebiehať podľa kombinovaného modelu podľa platného rozvrhu hodín. S dochádzkou začina 2. skupina a triedy 1.k a 3.k, kým prvá skupina zostane v nasledujúcom týždni online spolu s 1.a triedou.
V škole prísne dodržiavame zdravotné a hygienické opatrenia.
Prajem vám dobré zdravie a veľa úspechov do konca školského roka.
riaditeľka gymnázia
 
Poštovani učenici i roditelji, od ponedeljka 19. aprila 2021. nastava u školi se održava na osnovu kombinovanog modela po važećem rasporedu časova. Sa dolaskom počinje 2. grupa i odeljenja 1.k i 3.k, dok prva grupa ostaje sledeće nedelje online zajedno sa 1.a razredom.
Molim vas da se u školi i domu učenika svi strogo pridržavamo zdravstveno-higijenskih mera.
Želim vam dobro zdravlje i mnogo uspeha do kraja školske godine.

NOVÉ ČÍSLO SLÁDKOVIČA - NOVI BROJ SLADKOVIČA

Naši sládkovičiari nezaháľajú ani online a pripravili nové číslo časopisu na rozptýlenie. Všetkým vďaka za skvelý výsledok v digitálnej forme.

Sládkovič v marci 2021

Návšteva veľvyslanca Iranu - Poseta ambasadora Irana

     Dňa 13. marca 2021 naše gymnázium navštívili J.E. pán Rashid Hassanpour veľvyslanec Iránskej islamskej Republiky v Srbsku a tretí tajomník veľvyslanectva pán Sodaif Ataei so svojimi manželkami. Týchto vážených hostí k nám priviedol pán Dr Ján Kišgeci spolu so svojou rodinou ako svojich priateľov. Hostí privítala a gymnázium a žiacky domov návštevníkom predstavila riaditeľka Jarmila Vrbovská. Hostia z Iranu boli príjemne prekvapení veľkoleposťou budovy, bohatou školskou knižnicou, umeleckou galériou, pamätnou izbou, historickou izbou venovanou XIV. VÚSB a ornitologickou zbierkou, ktorej aj sám pán Kišgeci bol zakladateľom pred 60. rokmi, keď bol žiakom gymnázia. Jedinečná slovenská škola so storočnou tradícou v Srbsku aj návštevníkom z Iranu bude peknou spomienkou, čo v príjemnej atmosfere počas obchádzky a pri rozlúčke potvrdili.

     Dana 13. marta 2021. g.  našu gimnaziju su posetili NJ.E. g. Rashid Hassanpour ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji i treći sekretar ambasade g. Sodaif Ataei sa svojim suprugama. Cenjene goste nam je doveo g. Dr Jan Kišgeci zajedno sa svojom porodicom kao svoje prijatelje. Goste je primila i gimnaziju i dom učenika je predstavila direktorka Jarmila Vrbovski. Gosti iz Irana su bili prijatno iznenađeni impozantnošću zgrade, bogatom školskom bibliotekom, umetničkom galerijom, istorijskim sobama u školi i ornitološkom zbirkom, čiji aktivista i jedan od osnivača je bio i sam g. Kišgeci pre 60 godina, dok je bio učenik gimnazije.  Ova jedinstvena slovačka škola sa stogodišnjom tradicijom u Srbiji će i posetiocima iz Irana biti lepa uspomena, što su potvrdili u prijatnoj atmosferi za vreme obilaska i prilikom rastanka sa direktorkom.

Iran1

Iran2

Iran3

Správa o činnosti Literárneho krúžku Sládkovič v III. kvartáli šk. roku 2020/21

     Aj v týchto sťažených podmienkach výučby podarilo sa nám, keď  ide o činnosť Literárneho krúžku Sládkovič vydať jarné číslo Sládkoviča. Má 30 strán, rôznorodé príspevky, o koronavíruse, vlastné básne, pozoruhodné slohové práce, odmeňované práce z literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo, rozhovor s bývalou gymnazistkou Petrou Častvenovou, ktorá aj ďalej píše kvalitnú a páčivú poéziu a scenár z Dobroduchárne, vysielania RTV, ktoré má na starosti kolegyňa Aanamária Boldocká-Grbićová – ide o jazykové poučky. Vo vysielaní sa zúčastňujú naši žiaci nepriamo tak propagujúc našu školu. Časopis má digitálnu formu, je zverejnený na našej webovej stránke. To, čím sa líši od predchádzajúcich niekoľkých čísel je to, že grafickú úpravu časopisu urobila kolegyňa Daniela Marková. Ak budete mať záujem, môžete si to popozerať, časopis v takomto novom rúchu je veľmi pekný, pôsobí mladisto a moderne. Verím, že aj to zaujme pozornosť potenciálnym našim budúcim žiakom, keď budú navštevovať webovú stránku našej školy a eventuálne prispeje k ich rozhodnutiu školiť sa u nás.

     Aj organizátori obecnej recitačnej súťaže sa museli prispôsobiť podmienkam, ktoré diktuje situácia v akej sme. Rozhodli sa realizovať súťaž online formou. Podobne ako v jeseň, keď išlo o Rozhlasovú súťaž mladých recitátorov, naše recitátorky nahrali svoj prednes vo forme videa a taký prednes, prostredníctvom Wetransferu sme zasielali do Slovenského vojvodinského divadla. Aby oni mohli hodnotiť, eventuálne zverejniť tieto prednesy, rodičia recitátoriek podpisovali osobitný dokument – Súhlas. Súťaž bude 30. marca hodnotiť trojčlenná komisia, ktorá štyri najlepšie prednesy posunie ďalej na oblastnú, čiže zónovú prehliadku ,,Pesniče naroda mog“. Naše kandidátky sú Una Žilićová a Ema Pudelková z 2.a triedy, Karmena Kováčová, Jana Švecová a Alexandra Muhová z 3.b triedy, Valentína Hudecová zo 4.a triedy. Nacvičovali ich Branislava Janković a Marta Pavčoková.

                                                                                               prof. slovenského jazyka a literatúry

                                                                                                Marta Pavčoková

Správa z realizovanej školskej súťaže zo slovenského jazyka

Školská súťaž zo slovenského jazyka v tomto školskom roku 2020/21 pre pandémiu koronavírusu a kombinovaný model výučby sa realizovala 11.02. a 18.02, v oboch prípadoch so začiatkom o 12.h. Na súťaži sa zúčastnilo spolu 21 žiakov, právo na účasť na republikovej súťaži získali 14 žiaci. Súťaž zorganizovali profesorky slovenského jazyka a literatúry Annamária Boldocká-Grbićová a Marta Pavčoková.

Účasť na republikovej súťaži získali nasledovní 14 žiaci:

I. ročník:     I.a   Simona Kreko,  Miroslav Zvara.      I.b    Andrej Dudáš

II. ročník:   II.a   Jana Opavská,  Ema Pudelková, Simona Đurićová

III. ročník:  III.a  Nina Marčoková, Martin Zvara.    III.b   Teodora Šimoniová,  Jana Švecová

IV. ročník:  IV.a  Sara Obuchová, Daniel Miháľ, Xénia Medovarská.   IV.b  Valentína Hudecová.

                                                                                                     

                                                                                        prof. slovenského jazyka a literatúry  

                                                                                        Marta Pavčoková

Podpora žiakom prvého ročníka - Podrška učenicima prvog razreda

     V piatok 5. februára 2021 so začiatkom o 11:15 hodín v slávnostnej sieni gymnázia Obec Báčsky Petrovec odovzdala darčekové poukazy žiakom prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Začiatok školy je udalosť plná emócií, je to začiatok nového životného obdobia, ktorý zostáva v pamäti po celý život. Rodičia sa vždy snažia, aby bola táto udalosť pre ich deti čo krajšia, hoci je to neraz veľký výdavok pre rodinný rozpočet.     

     Preto Obec Báčsky Petrovec prvýkrát v roku 2020 vyšla v ústrety rodičom, ktorých deti začali navštevovať prvý ročník gymnázia tým, že vyčlenila určité prostriedky z rozpočtu obce a pre nich pripravila darčekové poukazy pre športovú vystroj a peňažnú pomoc v hodnote 7000 dinárov. Pri tejto príležitosti odovzdaných bolo 68 darčekových poukazov a peňažné prostriedky boli pridelené v minulom roku v decembri.

     Darčekové poukazy riaditeľke gymnázia Jarmile Vrbovskej odovzdala predsedníčka obce Jasna Šprochová spolu s predsedom zhromaždenia obce Dr. Jánom Jovankovičom, zástupcom predsedu zhromaždenia obce Dr. Jánom Šuľanom a podpredsedníčkou NRSNM Dr. Tatianu Vujačićovou.

    Ďakujem predstaviteľom obce v mene žiakov a v mene ich rodičov za túto pomoc našim prvákom, tento cenný gest podporuje zápis žiakov do gymnázia. 

Riaditeľka

Подршка ђацима првог разреда гимназије

     У петак 05. фебруара 2021. године са почетком у 11:15 часова у свечаној сали гимназије Општина Бачки Петровац је реализовати уручење ваучера ђацима првацима Гимназије ''Јан Колар'' у Бачком Петровцу.

     Почетак школе је догађај пун емоција за ђаке прваке, почетак новог периода живота, због чега остаје у сећању за цео живот. Родитељи се увек труде да тај догађај учине што лепшим за своју децу, али без сумње је то велики трошак за буџет породице. Због тога је Општина Бачки Петровац први пут у 2020. години изашла у сусрет родитељима деце која су кренула у први разред гимназије издвојивши одређена средства из буџета општине и припремила за њих поклон ваучере за спортску опрему као и новчану помоћ у износу од 7000 динара. Овом приликом је додељено 68 ваучера а новчана средства су додељена прошле године у децембру.

     Ваучере је директорки гимназије Јармили Врбовски уручила председница општине Јасна Шпрох, заједно са председником Скупштине општине др Јаном Јованковичом, замеником председника Скупштине др Јаном Шуљаном и потпредседницом НССНМ др Татианом Вујачић.

     У име ученика и њихових родитеља захваљујем се представницима општине за ову помоћ нашим првацима, ово је подстицај за упис ученика у гимназију.

Директорка

vsetci prvaci

predsedoviapodpreseda

 

 

publika

Najlepší v Srbsku - Najbolji u Srbiji

Andrej Dudáš, žiak 1.b triedy Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom na súťaži Willkommen z anglického jazyka získal prvé prvé miesto v Srbsku. Blahoželáme mu na výnimočnom úspechu!
Andrej Dudaš, učenik 1.b razreda Gimnazije "Jan Kolar" sa domom učenika je na takmičenju Willkommen iz engleskog jezika osvojio prvo mesto u Srbiji. Čestitamo mu na izuzetnom uspehu!
Andrej Dudaš