Pokyny pre organizáciu práce stredných škôl - Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola

Pokyny pre organizáciu práce stredných škôl do konca prvého polroka školského roka 2020/2021

Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/2021. godine

Najdôležitejšie časti pre žiakov, profesorov a rodičov:

1. Všetky tvary vyučovania a učenia (teoretické hodiny, cvičenia, praktické a blokové hodiny) vo všetkých stredných školách v Srbsku počnúc odo 30. 11. 2020 do 18. 12. 2020, keď sa končí prvý polrok školského roka 2020/2021, realizujú sa na diaľku.

2. Vyučovanie na diaľku na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom sa môže realizovať pomocou niektorých nástrojov pre video konferecie (Google Meet, Zoom, Skype a iných platforiem s podobnou funkčnosťou).

2. Realizácia praktickej a blok výučby pre žiakov stredných odborných škôl (kuchársky odbor na gymnáziu) v prípade, že sa realizuje mimo školy, prebieha v spolupráci so zamestnávateľom s uctievaním odporúčaní o epidemiologickej bezpečnosti.

3. Výučba na diaľku musí umožniť kontinuálne sledovanie a známkovanie žiackych úspechov (formatívne a sumatívne) použitím súčasnej IK technológie. Pri všetkých tvaroch ocenenia je potrebné žiadať dôležité obsahy, t. j. tie, ktoré sú kľúčové pre realizáciu výkonov vyučovacích predmetov.

4. Profesor je autonómny vo svojom plánovaní známkovania a rozhoduje o tom, či písomné úlohy, ktoré sú plánované, možno realizovať pomocou vyučovania na diaľku. Ak to nie je možné, táto hodina sa môže realizovať v druhom polroku (musí sa dbať o rovnomernom rozvrhu písomných a kontrolných preverovaní).

5. Výmenami a doplnením Pravidiel o známkovaní v strednej škole daná je možnosť, aby POČET ZNÁMOK bol menší ako 4, resp. menši ako 2 známky, ak je počet týždenných hodín predmetu dve.

6. Počas uzavierania známky pre koniec prvého polroka potrebné je brať do ohľadu všetky známky (z kombinovanej metódy vyučovania a vyučovania na diaľku). Uzavretá známka je verejná a musí sa odôvodniť.

7. VÝNIMOČNE, ak žiaci považujú, že sú elementy pre vyššiu polročnú známku ako je navrhnutá, môžu sa dohovoriť s predmetným profesorom a odpovedať v škole uctievajúc všetky epidemiologické pokyny.

8. Ak žiak nemá známku z predmetu (z oprávnených dôvodov: choroba, izolácia...), môže byť neoznámkovaný a pre neho sa všeobecný prospech na konci polroka nevypočituje.

                                                                                                                                                                                               

Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/2021. godine

Najbitniji delovi za učenike, nastavnike i roditelje:

1. Svi oblici nastave i učenja (teorijska nastava, vežbe, praktična i blok nastava) u svim srednjim školama u Republici Srbiji, počev od 30.11.2020. do 18.12.2020. godine, kada se završava prvo polugodište školske 2020/2021. godine, izvode se na daljinu.

2. Nastava na daljinu u Gimnaziji "Jan Kolar" sa domom učenika može sa se realizuje putem nekog od video-konferecijskih alata (Google Meet, Zoom, Skype drugih platformi sa sličnim funkcionalnostima).

2. Realizacija praktične i blok nastave za učenike srednjih stručnih škola (kuvarski smer u našoj gimnaziji), u slučaju kada se izvodi van škole odvija se u saradnji sa poslodavcem, a uz poštovanje preporuka o epidemiološkoj bezbednosti.

3. Nastava na daljinu treba da omogući kontinuirano praćenje i ocenjivanje učeničkih postignuća (formativno i sumativno) korišćenjem savremene IK tehnologije. Kod svih metoda ocenjivanja treba insistirati na bitnim sadržajima i aktivnostima, to jest na onima koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta.

4. Nastavnik je autonoman u svom planiranju ocenjivanja i odlučuje o tome da li se pismeni zadaci, koji su planirani, mogu realizovati PUTEM nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati i u drugom polugodištu (voditi računa o ravnomernom rasporedu pismenih i kontrolnih provera).

5. Izmenama i dopunama Pravilnika o ocenjivanju u srednjoj školi data je mogućnost da BROJ OCENA može biti manji od 4, odnosno manji od 2, ukoliko je nedeljni fond časova predmeta dva.

6. Pri izvođenju zaključne ocene za kraj prvog polugodišta potrebno je u obzir uzeti sve ocene (tokom kombinovanog modela nastave i tokom nastave na daljinu). Zaključna ocena je javna i obrazložena.

7. IZUZETNO, ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu, u dogovoru sa nastavnikom da odgovaraju u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

8. Ukoliko učenik nema ocenu (iz opravdanih razloga: bolest, izolacija...), može biti neocenjen i za njega neće biti izveden opšti uspeh na kraju polugodišta.