ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     Milí žiaci, na základe Rozhodnutia Ministerstva osvety č. 601-03-00033/1/2021-15 z dňa 27.08.2021 Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom od začiatku školského roka bude pracovať podľa prvého modelu výučby:

     všetci žiaci prichádzajú do školy, hodiny trvajú 45 minút, všetky vzdelávacie programy sa realizujú v škole: telesná výchova, všetky športy, chór, orchester, prax.

     Nový školský rok začne v stredu, 1. septembra 2021 o 7.30.

     Žiaci prvých ročníkov sa zoskupia pred hlavným vchodom gymnázia a budú usmernení do slávnostnej siene, kde sa im prihovoria riaditeľka a triedni profesori.

     Žiaci vyšších ročníkov prichádzajú na prvú hodinu do učebne triedneho profesora.

     Na prvých hodinách žiaci dostanú rozvrh hodín.

     O učebniciach sa oboznámia od predmetných profesorov.

     Počas pobytu v škole a v žiackom domove je nevyhnutné dodržiavať sa všetkých predpísaných opatrení. Záväzné je: nosenie rúšok, hygiena rúk a dýchacích ústrojov, dodržiavanie vzájomnej vzdialenosti.

     Prajem vám dobré zdravie a úspešný školský rok.

                                                                  Riaditeľka gymnázia Jarmila Vrbovská