Putovná súťaž 2021

      S P R Á V A  z Putovnej súťaže zo slovenských dolnozemských reálií, ktorá prebiehala dištančne prostredníctvom Google Meet-u v stredu, 20. októbra 2021 so začiatkom o 11.h.

      Súťažiaci jednotlivo alebo skupinovo v dvojiciach-trojiciach pripravili a obhájili časovo limitované projekty vypracované ako PowerPoint prezentácie zo šiestich možných tematických okruhov. Taktiež vypracovali i Wordo-ove texty s obrázkovými prílohami, ktoré budú neskoršie vytlačené v Zborníku. Na súťaži sa z našej školy zúčastnili tri žiačky s vlastnými projektmi - Adriana Vozárová 4.a (v rámci tematického okruhu Národná identita u dolnozemských Slovákov pripravila a obhájila projekt pod názvom Rodokmeň rodiny Vozárovej), Lucia Babjaková 4.a (v rámci tematického okruhu Veľké osobnosti slovenskej Dolnej zeme pripravila a obhájila projekt pod názvom (Ne)obyčajný život dôstojného pána biskupa SEAVC v Srbsku) a Karmena Kováčová 4.b (tiež v rámci tematického okruhu Veľké osobnosti slovenskej Dolnej zeme pripravila a obhájila projekt pod názvom Zaujímavý život evanjelického kňaza SEAVC v Srbsku).

      Na súťaži bolo prezentované úhrnne 15 projektov žiakov troch krajín - Srbska, Maďarska a Rumunska. Žiaci boli pochválení za tvorivosť a úsilie a budú i patrične odmenení. Súťaž sa skončila okolo 15:30 h.

                                                                                                             Marta Pavčoková