Školský rok 2018/19

V tomto školskom roku žiaci sú roztriedení do 8. tried všeobecného gymnázia v slovenskom vyučovacom jazyku, v srbskom do štyroch tied a do dvoch tried kuchárskeho odboru s trojročným trvaním v slovenskom vyučovacom jazyku.

 

Zoznam žiakov po triedach

Rozvrh hodín

Kalendár školy

Učebný plán slovenského gymnázia

Učebný plán kuchárskeho odboru

Pravidlá o známkovaní 

Pravidlá o správaní v gymnáziu a v žiackom domove

Domový poriadok v žiackom domove  

Zákon o strednej škole