Predbežná poradová listina - Preliminarna rang lista

   Zostavené je predbežná poradová listina žiakov uchádzačov žiackeho domova.

 Každý kandidát má právo podať sťažnosť na predbežnú  poradovú  listinu v lehote 8 dní od jej zverejnenia a najneskôr do 29.07.2020. Sťažnosti sa podávajú písomne, osobne v kancelárii sekretára školy počas pracovných dní od 8-12 h alebo zaslaním na adresu Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom,  IX. VÚSB 12, 21470 Báčsky Petrovec.

 Kontakt na telefón sekretára školy 021/780-167.

   Sastavljena je preliminarna rang lista prijavljenih učenika - kandidata za dom učenika.

    Svaki kandidat ima pravo prigovora na preliminarnu  rang listu u roku od 8 dana od njenog objavljivanja  a najkasnije do  29.07.2020. godine. Prigovori se podnose u pisanoj formi, lično u kancelariji sekretara škole radnim danima od 8 – 12h ili slanjem na adresu  Gimnazija "Jan Kolar" sa domom učenika, 14. VUSB 12, 21470 Bački Petrovac.

Kontakt broj sekretara škole 021/780-167.