Deň školy 2020 - Dan škole 2020. g.

     Dňa 1. októbra 2020, naše Gymnázium zaznamenáva 101. výročie založenia školy.

     Tradičné oslavy, ktoré prebiehali na škole v minulých rokoch, kultúrno-umelecký program, športové  súťaženia a rôzne mimoškolské aktivity je tentoraz nie možné organizovať. Prísne predpisy a inštrukcie Ministerstva školstva  v súlade s aktuálnou epidemiologickou situáciou nakladajú zvýšenie hygienicko-zdravotných opatrení a nedovoľujú žiadne udalosti, ktoré priamo alebo nepriamo ohrozujú zdravotný stav žiakov a zamestnancov školy.

     Preto si Deň školy v tomto roku pripomenieme pracovne, v piatok, 2. októbra 2020, podľa platného rozvrhu hodín, s náplňou, ktorá súvisí s týmto sviatkom.

     Všetkým žiakom a zamestancom Gymnázia prajem všetko najlepšie ku Dňu školy, dobré zdravie a veľa úspechov v tomto školskom roku.

riaditeľka

Jarmila Vrbovská

      1. oktobra 2020. g. naša Gimnazija obeležava 101. godišnjicu od osnivanja škole.

     Tradicionalnu proslavu u školi, sličnu prethodnim godinama, kulturno-umetnički program, sportska takmičenja i razne sekcije učenika sada nije moguće organizovati. Strogi propisi i instrukcije Ministarstva prosvete u odnosu na aktuelnu epidemiološku situaciju nalažu povećanje higijensko-zdravstvenih mera i ne dozvoljavaju aktivnosti, koje direktno ili indirektno ugrožavaju zdravstveno stanje učenika i zaposlenih u školi.

    Zbog toga Dan škole ove godine obeležavamo radno, u petak, 2. oktobra 2020. g., po važećem rasporedu časova sa sadržajem, koji se odnosi na ovaj praznik.

    Svim učenicima i zaposlenim u Gimnaziji želim sve najbolje za Dan škole, dobro zdravlje i mnogo uspeha u ovoj školskoj godini.

direktorka

Jarmila Vrbovski