Návšteva Slovenského KTI stredistka - Poseta Slovačkog KTI centra

Venované našim priateľom z Banátu

5. novembra 2020 naše gymnázium navštívili učiteľka slovenského jazyka Jaroslava Števková, žiaci  Klára i Jana ZŠ z Aradáča; učiteľka slovenského jazyka Adela Obšustová, žiaci Jasminka i Matej ZŠ z Bieleho Blata spolu s organizátormi návštevy Aleksandrou Pantić Hrubík, predsedníčkou Slovenského kultúrneho turisticko informatívneho strediska a Jaroslavom Stevanovim. Cieľ návštevy je realizácia projektu Vzdelávanie ako základ zachovania národnostnej identity.

Posvećeno našim prijateljima iz Banata

Dana 5. novembra 2020. Gimnaziju "Jan Kolar" sa domom učenika u Bačkom Petrovcu su posetili nastavnica slovačkok jezika Jaroslava Števko, učenici Klara i Jana OŠ iz Aradača; nastavnica slovačkog jezika Adela Obšust, učenici Jasminka i Matija OŠ iz Belog Blata sa organizatorima posete Aleksandrom Pantić Hrubik, predsednicom Slovačog KTI Centra i Jaroslavom Stevanovim. Cilj posete je realizacija projekta "Obrazovanje kao osnova očuvanja nacionalnog identiteta" Slovačkog kulturnog turističko informativnog centra. Prilikom obilaska gimnazije i doma učenika posetioci iz Banata su se ukratko upoznali sa njenom istorijom i sa sadašnjim stanjem, kao i sa svim znamenitostima, koje ovu školu čine jedinstvenom.

received 642907453054440

received 378233063525571

received 2877920759094981received 1527825670750795