K stému výročiu

K STÉMU VÝROČIU

GYMNÁZIA JÁNA KOLLÁRA SO ŽIACKYM DOMOVOM

Vyvrcholením vysokého národného povedomia a vyspelosti Slovákov žijúcich v južnej časti Rakúsko-Uhorska začiatkom 20. storočia bolo založenie slovenského gymnázia v Petrovci. Rok 1919 je pre vojvodinských Slovákov bezpochyby jeden z najvýznamnejších, je prelomovým a výnimočným aj preto, že bolo založené gymnázium, ktoré sa stalo Mekkou vzdelávania a kultúrno-spoločenských dianí a svoje posolstvo šíri už celé storočie.

 

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci je významnou plnohodnotnou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou Slovákov vo Vojvodine, v Srbsku. Jeho prvoradým poslaním bolo a dodnes je vzdelávanie predovšetkým slovenského ľudu v týchto končinách. Vzdelávaním v slovenskom materinskom jazyku prispieva celé storočie k upevňovaniu národného povedomia a spolupatričnosti k slovenskej národnosti slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Gymnázium vždy malo a má vysoké renomé na úrovni štátu, ale aj za jeho hranicami. Petrovské gymnázium má pridanú hodnotu a ďalšiu významnú kredibilitu v tom, že sa prvýkrát v dejinách slovenského stredoškolského vzdelávania mimo dnešných hraníc Slovenskej republiky začalo vyučovať v slovenskej materinskej reči práve na Slovenskom gymnáziu v Petrovci 1. októbra v roku 1919. Od svojho založenia bolo, v súčasnosti je a verím tomu, že bude aj do budúcna svetlým miestom osvety, kultúry a vzdelávania a prispeje k zotrvaniu slovenskej národnostnej menšiny v týchto končinách.

Naše gymnázium sa vždy prispôsobovalo dobe a reformám vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré určovalo ministerstvo na úrovni štátu. V priebehu svojej storočnej existencie prežilo viacero štátnych útvarov a tým aj zmenu názvu. Štátne slovenské reálne gymnázium, ako bolo nazvané pri jeho vzniku prežilo nepriaznivé vojnové roky, ale aj napriek tomu sa v polovici 20. storočia podarilo gymnáziu zotrvať, dokonca zvýšiť počet žiakov a tried otvorením tried aj so srbským vyučovacím jazykom. V ďalšom dosť turbulentnom období v sústave juhoslovanského školstva prebiehali systémové zmeny, kedy boli školy transformované na vzdelávacie strediská, čomu sa nevyhlo ani petrovské gymnázium. V roku 1990 gymnázium znovu nadobudlo charakter inštitúcie 4-ročného všeobecno-vzdelávacieho stredoškolského zamerania.

Za posledných dvadsať rokov a v súčasnej, nie veľmi priaznivej dobe v Srbsku, kedy sa najmä v dôsledku silnej migrácie obyvateľstva za prácou do zahraničia na školách rapídne zmenšuje počet žiakov, tým pádom aj tried a niektoré menšie stredné školy dokonca bojujú o existenciu, prirodzene, aj na petrovskom gymnáziu každoročne klesá počet zapísaných žiakov do tried so slovenským vyučovacím jazykom (z úhrnného počtu 400 žiakov počet klesol až na 220 žiakov rozdelených do 12 tried). Z uvedených dôvodov bola prednedávnom vypracovaná stratégia a podnikli sa konkrétne kroky na udržaní a zvýšení záujmu žiakov o štúdium na gymnáziu.

Gymnázium si stanovilo za cieľ držať krok s dobou, čo si vyžadovalo otváranie nových vyučovacích odborov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi školskými reformami v Srbsku. Po predbežnom prieskume a zistení záujmu žiakov v slovenských prostrediach v Srbsku a potrieb doby, vedenie a kolektív gymnázia za podpory a pomoci školského výboru gymnázia ako aj Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny ― národnostné spoločenstvá, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a lokálnej samosprávy, prichystali platformu a zabezpečili otvorenie nových vzdelávacích odborov na gymnáziu. Následne Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja v Srbsku schválilo na gymnáziu otvorenie nových vzdelávacích odborov, ktorými sa zamedzil pokles počtu žiakov. V školskom roku 2017/2018 bol otvorený trojročný odbor pre kuchárov v slovenskej vyučovacej reči, do ktorého sa v súčasnosti zapísala už tretia generácia žiakov. Novootvoreným odborom v školskom roku 2018/2019 je štvorročný odbor gymnaziálneho zamerania pre žiakov s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku a informatiku. Odbor je v ponuke žiakom už druhý rok, odborní pedagógovia sú pripravení, vybavenie učební je zabezpečené. Aj napriek všemožným snahám vedenia kolektívu gymnázia zabezpečiť školenie v perspektívnom IT odbore, s ľútosťou konštatujem, že sa zatiaľ do nového vzdelávacieho odboru zápis na gymnáziu neuskutočnil kvôli nedostatočnému záujmu žiakov.

Podniknuté strategické kroky v priebehu posledných troch rokov na gymnáziu rezultovali najmä stúpajúcim počtom žiakov. V školskom roku 2019/20 je zapísaných 310 žiakov, z čoho nad 200 žiakov v triedach so slovenskou vyučovacou rečou, ktorí sú rozdelení do 14 tried. Žiaci prichádzajú až z 26 prostredí z celej Vojvodiny, čo naše gymnázium činí ozaj jedinečným. Veľkou vymoženosťou pre cezpoľných žiakov je možnosť ubytovať sa v modernom žiackom domove vybavenom podľa najvyšších štandardov. Pobyt v žiackom domove ponúka okrem útulného druhého domova, aj možnosť aktívneho mimoškolského života vo všetkých sférach, či už v oblasti kultúry ― hudobného, divadelného, tanečného a výtvarného umenia, ako aj v oblasti športu a aktivít z oblasti prírodných vied.

Pri okrúhlych oslavách jubileí je vhodné zrekapitulovať činnosť inštitúcie aj v číslach a preto v Pamätnici k stému výročiu gymnázia uvádzame aj číselné údaje a fakty. Do dejín tejto ustanovizne sa zapísalo až 6020 žiakov zo 65 prostredí Srbska a bývalých republík Juhoslávie, cezpoľní žiaci z Československa, Rumunska, ale aj z Ruska, čo v jednotlivých statiach uvádzame dopodrobna. V Pamätnici uvádzame aj register ― výpis všetkých zamestnancov, ktorí pôsobili na gymnáziu, úhrnne ich pracovalo alebo pracuje až 494.

Celkový počet maturantov  absolventov petrovského gymnázia končiac školským rokom 2018/19 je 4668, z ktorých vzišlo kvantum intelektuálov, úspešných osobností vo všetkých sférach. Mnohí pôsobili a pôsobia ako riaditelia popredných inštitúcií už či doma, alebo v zahraničí, ako profesori na vysokých školách a vedeckí pracovníci. Rovnako absolventmi gymnázia sú mnohí úspešní umelci vo všetkých oblastiach umenia, profesori stredných škôl, lekári, právnici, či vedecko-výskumní pracovníci, hospodári.   

Pri tomto významnom jubileu sme spravili súvahu prejdenej storočnej cesty Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci vo forme predloženej pamätnice k jeho jubileu. Žijeme v hektickom 21. storočí, ktoré si od odborných pedagogických kádrov vyžaduje profesionalitu, erudovanosť, odvahu a silu usmerňovať gymnázium a tak vlastne robiť nové kroky prispôsobené dobe, v ktorej žijeme. Uvedomujúc si predchádzajúce roky a kroky, ktoré sú za nami, verím tomu, že ešte dlho naše gymnázium bude plniť jeho základnú misiu, ktorou je vzdelávať ľud, najmä slovenský ľud, ktorý sa ukotvil pred takmer 300 rokmi v týchto oblastiach Panónskej nížiny a zotrval tu vo svojej slovenskosti dodnes.

Anna Medveďová 

riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom